Staat van Baten en Lasten Gemeente Open Hof Kerk      
 

Begroting

2017

Rekening

2017

Rekening

2016

Baten
       
Opbrengsten uit bezittingen 44.825 40.156 42.506
Bijdragen gemeenteleden 123.700 131.843 126.226
Subsidies en overige bijdragen van derden 56.100 58.781 54.497
 


Totale baten 224.625 230.780 223.229
       
Lasten      
       
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 81.000 80.893 70.299
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 12.000 9.670 8.674
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 8.800 9.325 8.476
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 26.000 26.576 22.406
Salarissen (koster, organist e.d.) 48.000 46.880 45.557
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 7.800 6.955 9.245
Lasten overige eigendommen en inventarissen 57.000 53.036 58.572
 


Totale lasten 240.600 233.335 223.229
       
Resultaat (baten - lasten; tussen haakjes is negetief) (15.975)  (2.555)  0
       
       
Balans Gemeente Open Hof Kerk      
  31-12-2017 31-12-2017  
 

 
ACTIVA      
       
ONROERENDE GOEDEREN      
Totalen 188.054 188.054  
       
INVENTARISSEN      
Zonnepanelen 11.000 -  
       
VORDERINGEN      
Debiteuren 5.225 10.205  
       
TRANSITORIA      
Nog te ontvangen/vooruitbetaald 3.888 8.774  
       
LIQUIDITEITEN      
Totalen 64.639 47.560  
 

 
T O T A A L 272.806 254.593  
       
       
  31-12-2017 31-12-2016  
PASSIVA

 
       
EIGEN VERMOGEN      
Algemene reserve 7.783 7.783  
Bestemmingsreserve dankdagcollecte - 10.567  
 

 
Totalen 7.783 18.350  
       
VOORZIENINGEN      
Onderhoudsfonds 65.746 69.836  
       
VREEMD VERMOGEN (LANG)      
Hypotheek en obligatielening 173.945 153.945  
       
VREEMD VERMOGEN (KORT)      
Totalen 27.887 12.462  
       
       
Voordelig/Nadelig saldo (2.555) -  
 

 
T O T A A L 272.806 254.593