Staat van Baten en Lasten Diaconie Open Hof Kerk      
 

Begroting

2017

Rekening

2017

Rekening

2016

Baten
       
Opbrengsten uit bezittingen 20 11 142
Bijdragen gemeenteleden en giften 9.500 10.584 11.490
 


Totaal baten 9.520 10.595 11.632
       
Lasten      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 5.000 6.950 4.224
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) 100 717 1.860
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2.670 1.527 1.834
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1.500 1.986 1.762
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 250 230 234
 


Totaal lasten 9.520 11.410 9.914
       
       
Resultaat (baten - lasten; tussen haakjes is negatief) 0 (815) 1718
       
       
Resultaat (baten - lasten; tussen haakjes is negetief) (15.975)  (2.555)  0
       
       
       
Balans Diaconie Open Hof Kerk       
  31-12-2017 31-12-2016  
 

 
ACTIVA  
       
TRANSITORIA      
Nog te ontvangen/vooruibetaald 2.761 2.585  
       
LIQUIDITEITEN      
Totalen 13.216 13.915  
 

 
T O T A A L 15.977 16.500  
       
       
PASSIVA      
       
EIGEN VERMOGEN      
Algemene reserve 15.891 14.173  
 

 
Totalen 15.891 14.173  
       
VREEMD VERMOGEN (KORT)      
Nog te betalen 901 124  
Vooruitontvangen bedragen - -  
Collectbonnen in omloop - 485  
 

 
Totalen 901 609  
       
Voordelig / Nadelig saldo (815) 1.718  
 

 
T O T A A L 15.977 16.500