College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters voert, in opdracht van de kerkenraad, het beheer over de financiën en de bezittingen van de kerk.

Het huidige college bestaat uit de volgende leden:

functie

naam

Email

Telefoonnr.

Voorzitter

Kees Ouwehand

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06 51381643

Secretaris

Petra Wassenaar 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06 10789426

Penningmeester

Herman de Best

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

071 4026935

Boekhouder

Kees Ravensbergen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06 53262826

VVB

Wilma Vliegenthart

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

071 4032262

Onderhoud

Kees Ouwehand

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06 51381643

Exploitatie

Gerjan van Zuijlen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

071 4031342

Kerkelijk Bureau

Joke de Best

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06 52123099

 

Taken van het college van kerkrentmeesters

 • zorgen voor een duurzaam gezonde financiële organisatie voor de uitvoering van erediensten, pastoraat, diaconie & zending en expoitatie van het zalencentrum

 • blijvend goed onderhouden van kerkelijke bezittingen

 • de enthousiaste inzet van pastor, ambtsdragers, kostersechtpaar en vrijwilligers stimuleren

 • meerjarenbegroting en –planning maken, die het mogelijk maken noodzakelijke investeringen tijdelijk te verwezelijken

 • zorgen dat de exploitatie van het zalencentrum minimaal kostendekkend is

 

 

Het college legt verantwoording af aan de kerkenraad.

 

 

Vaste Vrijwillige Bijdrage en Kerkbalans 


De belangrijkste bron van inkomsten voor de kerk is de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Het college van kerkrentmeesters heeft als één van haar hoofdtaken er op toe te zien dat de toegezegde VVB ook daadwerkelijk door de kerk wordt ontvangen. Van belang daarbij is, dat alle leden worden aangesproken op hun financiële verantwoordelijkheden ten opzichte van de kerk waarvan zij lid zijn. Een ieder dient zich te realiseren dat wanneer de kosten van het dagelijks leven stijgen, dit ook geldt voor de exploitatiekosten van de kerk. De stijgende kosten moeten we met elkaar dragen en dus ook opbrengen. Het activeren van de gemeenteleden tot het toezeggen en betalen van de Vaste Vrijwillige Bijdrage geschiedt via de actie Kerkbalans. Jaarlijks wordt in januari landelijk deze gezamenlijke geldwervingsactie gehouden.


In het geval dat u door (bijzondere) omstandigheden (ziekte, werkeloosheid of andere tegenslag) niet of niet geheel aan ons verzoek voor een kerkelijke bijdrage kunt voldoen, dan nodigen wij u uit om in onderling overleg naar een bevredigende oplossing te zoeken. 

 

Quotum & Solidariteitskas 


Vanuit de PKN wordt er van elke gemeente een afdracht verwacht; het kerkrentmeesterlijk quotum. Dit quotum is een percentage van de eigen inkomsten als gemeente. Het kerkrentmeesterlijk quotum is bedoeld als verplichte bijdrage aan het landelijke en provinciale kerkenwerk en wordt beschouwd als een verplichte bijdrage van de leden.

De Solidariteitskas steunt gemeenten die bijzondere kosten hebben of in financiële nood verkeren. Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10 van elk belijdend lid.

 

 

Uw gift en de fiscus

 

Giften, met inbegrip van giften aan andere instellingen, zijn aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting. Een gedeelte is niet aftrekbaar, namelijk 1% (met een  minimum van € 60) van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen wordt gevormd door de totale inkomsten minus aftrekposten zoals lijfrente, hypotheekrente en dergelijke. Het maximum van het aftrekbare deel van de giften is 10% van het verzamelinkomen.

 

Aftrekbare giften zijn:

 • vrijwillige bijdragen, bijvoorbeeld VVB en andere acties

 • andere kerkacties, bijv. de bijdrage voor de zending

 • collectemunten (Open Hof Bitcoins) die u tijdens de eredienst kunt gebruiken

  Maak eens een sommetje en u zult zien dat u al heel snel tot een behoorlijke aftrekpost kunt komen. Doelstelling van het college van kerkrentmeesters is dat u dit fiscale voordeel gebruikt om uw bijdrage aan de kerk te verhogen.

Giften in de vorm van een periodieke gift

 

Het is ook mogelijk giften volledig af te trekken. Uw gift moet in dat geval een periodiek (terugkerend) karakter hebben. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om uw gift als periodiek te bestempelen:

 • er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met de kerk (formulier daarvoor is beschikbaar bij de penningmeester)

 • gedurende minimaal 5 jaar 1 maal per jaar een gelijkblijvend bedrag over maken aan de kerk

 • als de belastingdienst er om vraagt moet de overeenkomst kunnen worden overlegd

  De periodieke gift stopt na de overeengekomen looptijd of bij eerder overlijden. Tijdens de looptijd van de overeenkomst heeft u over het algemeen een groter belastingvoordeel. 

Legaten

 

Het College van Kerkrentmeesters vestigt er de aandacht op dat zij, die de kerk bij testament willen bevoordelen, dit kunnen doen door te beschikken als volgt:

 ‘Ik legateer aan de Gereformeerde Open Hof kerk te Katwijk aan den Rijn, thans voorkomende op de lijst van het Ministerie van Justitie van tot het verband van de Protestantse Kerk in Nederland behorende Kerken, onder nummer 518, vrij van rechten en kosten een bedrag in contanten, groot  € ....’.

 

Bidcoins

Gebruikt u ze al? Het gebruik van bidcoins, oftewel collectemunten is voor de kerk in vele opzichten een prettige manier van geld inzamelen.
Voor uzelf is het handig dat u niet hoeft te zorgen voor contant geld voor de collectes.

U kunt kiezen uit de volgende bidcoins:
nr. 1 geel € 0,75
nr. 2 oranje € 1,00
nr. 3 blauw € 1,25
nr. 4 groen € 2,50

U kunt bidcoins bestellen door het betreffende bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer o.v.v. uw naam en aantal/soort munten.
Voor een snelle afhandeling kunt u het beste ook een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin de mededeling dat u geld heeft overgemaakt voor bidcoins en welke munten u wilt ontvangen, dan worden deze zo snel mogelijk bij u in de bus gedaan.

Voor meer informatie over uw gift en de fiscus, periodieke gift, legaten en bidcoins kunt u contact opnemen met de penningmeester Herman de Best, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel. 071 4026935.
Bankrekeningnummer NL02 RABO 0331 7018 98 t.n.v. Gereformeerde Kerk Katwijk aan den Rijn