Het diaconaat is een opdracht voor de gehele christelijke gemeente om oog en oor te  hebben voor in het bijzonder vergeten en/of veronachtzaamde (groepen van) mensen die in de knel zijn geraakt. Daarom stimuleert de diaconie de gemeenteleden tot het omzien naar elkaar binnen onze eigen kring en naar de mensen wereldwijd.

De bron waaruit de diaconie financieel kan putten is voor het grootste gedeelte afkomstig uit de diaconale collectes.

 Concrete activiteiten van de diaconie zijn: 

  • Via de landelijke campagne van “Kerk in Actie” wordt aandacht besteed aan het werk van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingshulp.

  • Twee zondagen per jaar staan in het teken van het werelddiaconaat en twee zondagen in het teken van de zending.

  • Twee maal per jaar wordt een collecte in natura gehouden voor Voedselbank Katwijk.

  • Via het binnenlandse diaconaat worden verschillende instanties in Nederland gesteund.

  • In KerkContact worden het doel en de opbrengst van de collectes bekend gemaakt.

  • Plaatselijk helpt de diaconie bij initiële aanvragen van gemeenteleden die in financiële nood verkeren. Hiervoor is binnen de diaconie een vertrouwenspersoon (Jan Haringman) aangesteld, zodat aanvragen met de groots mogelijke discretie behandeld kunnen worden.

  • De diaconie meldt aan en financiert indien nodig een verzorgde vakantieweek

    in “de Wereld” voor bijvoorbeeld gehandicapten, ouderen en alleenstaanden.

  • De diaconie heeft 1 maal per jaar een overleg met de diaconieën van de Gereformeerde kerken van de KKRV gemeenten (Katwijk aan Zee, Katwijk a/d Rijn, Rijnsburg en Valkenburg).

Rekeningen Diaconie 

Bankrekening: NL18RABO0331701804

Ten name van:

Diaconie Gereformeerde kerk te Katwijk a/d Rijn

Dhr. J.M. Haringman

Sandtlaan 18

2223 GE Katwijk